`

کتاب درسی رسم فنی و نقشه کشی رشته مهندسی کشاورزی

کارشناسی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی آب

تهیه کننده: اسماعیل صیدی

عناوین موجود در کتاب درسی:
1- ابزارهای نقشه كشی
2- خط
3- سایر ابزار ها
4- رسم های هندسی
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 6
ثبت شده در 17 دی 98