`

جزوه درسی قوانین حاکم بر پروژه مناسب رشته مهندسی مدیریت پروژه

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی مدیریت پروژه

نویسنده : مهندس علی قربانی

عناوین موجود در جزوه درسی :
1_ گزیده ای از فصول " قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان "
2_ گزیده ای از " قانون شهرداری ها " ماده 100
3_ گزیده ای از محاسبات عمومی مصوب 1366/6/10
4_ گزیده ای از " قانون تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه قرار دادهای مقاطعه کاری "
و...


1312006 : قوانین حاکم بر پروژه
- مهندسی مدیریت پروژه
- مهندسی مدیریت اجرایی

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 34
ثبت شده در 20 اردیبهشت 99