`

منبع درسی فیزیک حالت جامد (2) دکتر صبوری مناسب رشته فیزیک

کارشناسی علوم پایه فیزیک حالت جامد

مولف : دکتر امیرعباس صبوری دودران

عناوین موجود در منبع درسی :
1_ ساختار الکترونی جامدات
2_ نیم رساناها و نارساناها
3_ خواص مغناطیسی جامدات
4_ خواص ابر رسانایی
و...

1113026 : فیزیک حالت جامد (2)
- فیزیک گرایش حالت جامد
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 25
ثبت شده در 20 اردیبهشت 99