سوالات امتحان درس اصول حسابداری (1) کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1214002 : اصول حسابداری (1) جهانگردی
- مدیریت جهانگردی

1214004 : اصول حسابداری (1)
- مدیریت دولتی

1214017 : اصول حسابداری (1)
- حسابداری
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی

1214066 : اصول حسابداری (1)
- مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
- مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات
- مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اجرایی
- مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
- مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
- مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
- مدیریت کسب و کار گرایش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
- مدیریت کسب و کار گرایش کارآفرینی
- مدیریت کسب و کار گرایش کسب و کار بین المللی
- مدیریت کسب و کار گرایش مالی
- مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
- مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
- مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت MBA
- مدیریت بیمه
- مدیریت بازرگانی

1214092 : اصول حسابداری (1)
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی
- ریاضیات و کاربردها

1214148 : اصول حسابداری
- اقتصاد

1218061 : اصول حسابداری (1)
- مدیریت صنعتی

1218407 : اصول حسابداری
- کارآفرینی گرایش آموزش عالی
- کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
- کارآفرینی گرایش بخش عمومی
- کارآفرینی گرایش بین الملل
- کارآفرینی گرایش توسعه
- کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی
- کارآفرینی گرایش سازمانی
- کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات
- کارآفرینی گرایش فناوری
- کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
- کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
- کارآفرینی گرایش گردشگری

1218719 : اصول حسابداری (1)
- مدیریت امور بانکی

1218786 : اصول حسابداری (1)
- مدیریت امور گمرکی

1218884 : اصول حسابداری (1)
- گردشگری

1314067 : اصول حسابداری و هزینه یابی
- مهندسی صنایع

1320019 : اصول حسابداری یا هزینه یابی
- مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 5

دانلود : 18
ثبت شده در 8 بهمن 97