سوالات امتحان درس مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1216021 : درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1216119 : درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
- جغرافیا انسانی گرایش روستایی
- جغرافیا انسانی گرایش شهری
- جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
- جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

1216402 : مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS
- مخاطرات محیطی گرایش طبیعی
- ژئومورفولوژی (برنامه ریزی محیطی)
- آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری
- آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی
- آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضایی
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- جغرافیا سیاسی (فضای شهری)
- برنامه ریزی آمایش سرزمین
- آب‌ و هوا شناسی
- ژئومورفولوژی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1216799 : مبانی سیستم‌های اطلاعات جغرافیاییی GIS
- جغرافیا

1240027 : اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS‌ (آموزش محور)
- آموزش محیط زیست

1813009 : جی آی اس (GIS)
- مهندسی شهرسازی

1813065 : اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی
- مهندسی شهرسازی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4