`

جزوه درسی بیوشیمی ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

عناوین موجود در جزوه درسی :
1_ گلوکز
2_ اوره
3_ کراتینین
4_ اسید اوریک
و...

1114205 : بیوشیمی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 105
ثبت شده در 23 بهمن 99