`

جزوه درسی مفاهیم و تعاریف بازاریابی در ورزش منبع آموزشی رشته مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه‌های ورزشی

تهیه کنندگان : دکتر فراهانی و همکاران

عنوان جزوه : مفاهیم و تعاریف بازاریابی در ورزش

1215209 : مدیریت بازاریابی ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه‌های ورزشی

1215292 : مدیریت بازاریابی در ورزش
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

1215342 : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی

1215379 : مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

1215399 : مدیریت بازاریابی در سازمان‌های ورزشی المپیک
- مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 88
ثبت شده در 28 آذر 98