`

جزوه دستنویس درسی ریاضی عمومی (1) از استاد باشی زاده ویژه رشته مهندسی راه آهن و متالوژی صنعتی

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی راه آهن بهره برداری

مدرس : استاد باشی زاده

عناوین موجود در
1_ اعداد مختلط
2_ قدر مطلق
3_ مطلوبیت محاسبه ای
4_ معکوس عدد مختلط
و...

1111412 : ریاضی عمومی (1)
- مهندسی متالوژی صنعتی
- مهندسی راه آهن گرایش سازه‌های ریلی
- مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری
- مهندسی راه آهن گرایش جریه
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 3414
ثبت شده در 31 اردیبهشت 00