`

کتاب مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات منبع آموزشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات

تهیه کنندگان : مهندس رامین مولاناپور ، مهندس فرزاد حبیبی پور

عناوین موجود در کتاب درسی :
1_ ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات IT
2_ مجسم سازی و شروع پروژه IT
3_ توسعه اساسی منشور و طرح پروژه
4_ بعد انسانی مدیریت پروژه
و...


1119008 : مدیریت پروژه‌های نرم افزاری
- علوم کامپیوتر

1218851 : مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

1322011 : مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی کامپیوتر

1512001 : مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی
- مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری اطلاعات
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 740
ثبت شده در 15 دی 98