`

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت منبع درسی دانشگاه پیام نور

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

مناسب برای کد دروس زیر در رشته‌های مختلف:

1218007 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت جهانگردی

1218026 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحـول
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی
- مدیریت دولتی

1218091 : مبانی سازمان و مدیریت
- حسابداری

1218096 : مبانی سازمان و مدیریت
- علم اطلاعات و دانش شناسی

1218097 : مدیریت فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات)
- مدیریت فناوری اطلاعات

1218099 : اصول و مبانی مدیریت
- مهندسی فناوری اطلاعات

1218101 : اصول مدیریت
- علوم کامپیوتر

1218102 : اصول مدیریت و سازماندهی
- مهندسی صنایع

1218182 : اصول سازمان و مدیریت
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی

1218386 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی اسلامی)

1218416 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت سازمان‌های دولتی گرایش مالی و اقتصادی

1218585 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
- مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
- مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
- مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان‌های دولتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحـول
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

1221033 : مبانی و اصول سازمان و مدیریت
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی

1222145 : مبانی مدیریت و سازماندهی
- مددکاری اجتماعی

1222187 : مبانی مدیریت و سازماندهی
- برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه

1222310 : اصول سازمان و مدیریت
- روزنامه نگاری
- روابط عمومی

1314053 : اصول مدیریت و تئوری سازمان
- مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری

1314058 : اصول مدیریت و تئوری سازمان
- مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
- مهندسی صنایع

1411557 : مدیریت سازمانی و منابع انسانی
- ترویج و آموزش کشاورزی

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 5603
ثبت شده در 25 آبان 97