`

جزوه درسی اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت ویژه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نویسندگان : دکتر آذر آقایاری _ دکتر ابولفضل فراهانی _ حمیدرضا امینی

عناوین موجود در جزوه درسی :
1_ مقدمه ای بر تحلیل حرکت
2_ کمیت های برداری و نرده ای در مکانیک و تحلیل حرکت
3_ کینماتیک خطی
4_ تعادل
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 50
ثبت شده در 4 شهریور 99