دانلود و اشتراک سوالات امتحانی درس ریاضیات مقدماتی با کد 1111300 دانشگاه پیام نور

منابع :

5004 - ریاضیات پایه


این کد درس در رشته های زیر موجود میباشد :

مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی رشته آب‌ و هوا شناسی

مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی رشته ژئومورفولوژی

مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

وضعیت موجودی بانک اطلاعاتی گاما برای این درس:

موجود در سایت

قابل ارسال توسط شما (اطلاعات بیشتر)

01-02 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
00-01 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
99-00 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
98-99 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
97-98 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
96-97 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان