دانلود و اشتراک سوالات امتحانی درس تکنولوژی غلات با کد 1411304 دانشگاه پیام نور

منابع :

6673 -


این کد درس در رشته های زیر موجود میباشد :

مقطع کارشناسی دانشکده علوم کشاورزی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

وضعیت موجودی بانک اطلاعاتی گاما برای این درس:

موجود در سایت

قابل ارسال توسط شما (اطلاعات بیشتر)

00-01 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
99-00 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
98-99 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
97-98 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
96-97 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
95-96 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان