لیست دروس کتاب باز در آزمونهای پایان نیمسال دوم 98-97

ثبت شده در 20 خرداد 98     دسته بندی : آموزش و پژوهش

گاما- لیست دروسی که آزمون آنها به صورت کتاب باز برگزار می‌شود به شرح ذیل می‌باشد.

  کد درس نام درس رشته و گرایش تاریخ آزمون ساعت آزمون
1 1315224 دینامیک گازها مهندسی مکانیک حرارت وسیالات  1398/03/18 8
2 1317114-1317148-1317166-1317182-1317191-1317253 طرح اقتصاد کارخانه مهندسی نفت- طراحی فرآیندهای صنایع نفت, مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر,مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش , پتروشیمی و گاز, مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی, مهندسی نفت - صنایع نفت, مهندسی نفت, مهندسی شیمی, مهندسی پلیمر- علوم و تکنولوژی رنگ 1398/03/19 13:30
3 1320073 پل های راه آهن 2 مهندسی راه آهن -سازه های ریلی 1398/03/19 13:30
4 1313313 بارگذاری مهندسی عمران 1398/03/19 13:30
5 1124013
1116507
ریاضیات در ژئوفیزیک
ریاضیات پیشرفته در ژئوفیزیک
ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/03/20 13:30
6 1116497 مبانی مدلسازی در زلزله شناسی زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/03/20 10:30
7 1321035-1315074 پديده هاي انتقال مهندسي مواد و متالورژي 1398/03/20 8
8 1116470 روشهای محاسبات عددی زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/03/21 8
9 1315022 ترمودینامیک2 مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
–مهندسی مکانیک جامدات
– مهندسی مکانیک ساخت وتولید
- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی(ارشد)
1398/03/21 13:30
10 1315223 انتقال حرارت 2 مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات 1398/03/21 8
11 1313122 مقررات ملی ساختمان مهندسی عمران –عمران –ومدیریت ساخت و تولید 1398/03/21 8
12 1315175 ترمودینامیک 2 مهندسی راه آهن – جریه  1398/03/21 8
13 1313237 تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته مهندسی عمران راه ترابری 1398/03/21 13:30
14 1124020 الکترومغناطیس ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی 1398/03/22 13:30
15 1315225 طراحي مبدلهاي حرارتي مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات 1398/03/22 8
16 1317108 طراحي دستگاه هاي مبدل حرارتي و جرمي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت - 3972 1398/03/22 8
17 1313094 سازه های فولادی 2 مهندسی عمران  1398/03/22 8
18 1313105 طراحی سازه های فولادی مهندسی راه آهن -سازه های ریلی  1398/03/22 13:30
19 1317168 تقطیرچند جزئی مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش , پتروشیمی و گاز 1398/03/25 8
20 1313093 سازه های بتن آرمه 2 مهندسی عمران 1398/03/25 8
21 1317105 عملیات واحد 2 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند- مهندسی شیمی - محیط زیست, مهندسی شیمی - مدل سازی , شبیه سازی  و کنترل, مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش , پتروشیمی و گاز, مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی, مهندسی شیمی , مهندسی نفت- طراحی فرآیندهای صنایع نفت, مهندسی نفت - صنایع نفت, مهندسی نفت 1398/03/26 13:30
22 1311015 طراحی اجرایی 1 و پروژه مهندسی مدیریت اجرایی   1398/03/28 8
23 1124008
1116492
تئوری انتشار امواج الاستیک
تئوری انتشار امواج کشسان
ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/03/29 8
24 1124009 مهندسی زلزله ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی 1398/03/30 10:30
25 1124006
1116493
فیلترهای دیجیتال
تحلیل سریهای زمانی ژئوفیزیکی
ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/03/30 10:30
26 1116495 زلزله شناسی مهندسی زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/03/30 10:30
27 1313196 مهندسی پی پیشرفته مهندسی عمران – خاک وپی  1398/03/30 13:30
28 1124007
1116494
زلزله شناسی 2 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/04/02 8
29 1311004 ترمودینامیک وانتقال حرارت مهندسی مدیریت اجرایی 1398/04/02 8
30 1313059 سازه های بتن آرمه 1 مهندسی عمران - عمران سازه   1398/04/02 13:30
31 1311012 طراحی اجزا 1 مهندسی مدیریت اجرایی  1398/04/03 10:30
32 1315026 طراحی اجزا 1 مهندسی هوافضا-
مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
–مهندسی مکانیک جامدات
– مهندسی مکانیک ساخت وتولید-
 مهندسی راه آهن جریه 
1398/04/03 10:30
33 1315244 طراحی اجزا 1 مهندسی خودرو 1398/04/03 10:30
34 1315184 طراحی اجزا 2 مهندسی هوا فضا 1398/04/03 10:30
35 1315126 طراحی اجزا 2 مهندسی راه آهن جریه
-مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
–مهندسی جامدات – مهندسی ساخت وتولید
- مقطع ارشد  : مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 
1398/04/03 10:30
36 1313095 طراحی سازه های بتن  مصالح مهندسی راه آهن -سازه های ریلی  1398/04/03 13:30
37 1315129 طراحی اجزا 1 مهندسی رباتیک  1398/04/03 10:30
38 1315177 طراحی اجزا2  مهندسی رباتیک 1398/04/03 10:30
39 1312041 طراحی اجرایی 1  مدیریت پروژه   1398/04/04 13:30
40 1313130 بناهای آبی مهندسی عمران 1398/04/04 8
41 1124012
1116469
ژئودینامیک(آموزش محور) ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
زلزله شناسی
ژئوفیزیک 96
1398/04/05 13:30
42 1313060 سازه های فولادی 1  مهندسی عمران  1398/04/05 8
43 1312042 طراحی اجرایی 2  مدیریت پروژه  1398/04/05 8
44 1311016 طراحی اجرایی 2 و پروژه  مدیریت اجرایی  1398/04/05 8
45 1315019 ترمودینامیک مهندسی هوافضا-
مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
 –مهندسی مکانیک جامدات
 – مهندسی مکانیک ساخت وتولید-
 مهندسی راه آهن جریه 
1398/04/06 8
46 1315135 ترمودینامیک مهندسی خودرو
-مهندسی پزشکی بیومتریال
1398/04/06 8
47 1315294 ترمودینامیک مهندسي برق - گرايش قدرت 1398/04/06 8
48 1315014 ترمودینامیک وانتقال حرارت مهندسی پزشکی بالینی
-مهندسی پزشکی بیومکانیک
1398/04/06 8
49 1320071 پل های راه آهن 1 مهندسی راه آهن- سازه های ریلی  1398/04/06 8
50 1313300 مکانیک خاک پیشرفته مهندسی عمران - راه ترابری 1398/04/09 8
51 1315296 طراحي سيستمهاي
 تبريد و سردخانه
مهندسی مکانیک حرارت وسیالات  1398/04/10 13:30
52 1320068 پی سازی و ابنیه مسیر مهندسی راه آهن – سازهای ریلی  1398/04/10 8
53 1313191 مهندسی پی مهندسی عمران –ارشد خاک پی  -ارشد ژئوتکنیک   1398/04/10 8
54 1313022 مهندسی پی مهندسی عمران - ارشد راه وترابری  1398/04/10 8