تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور


گاما- دانشگاه پیام نور در بخشنامه ای اصلاحیه تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 را اعلام کرد.

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان  وتایید توسط مرکز مبداو مقصد

97/4/14

97/4/20

2

ارائه دروس برای مراکز

97/4/14

97/4/18

3

ثبت نام و انتخاب واحد

97/4/19

97/4/30