امتحان درس تفسیر موضوعی قرآن (علوم انسانی) کارشناسی پیام نور | نیم سال دوم 97-96


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1233032 : تفسیر موضوعی قرآن (علوم انسانی)
- ارتباط تصویری
- عکاسی
- صنایع دستی
- طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه
- طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی پارچه
- فرش گرایش طراحی فرش
- فرش گرایش بافت و مرمت فرش
- نقاشی
- کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری
- کتابت و نگارگری گرایش نگارگری
- کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی
- کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب
- هنر اسلامی گرایش نگارگری
- هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز
- هنر اسلامی گرایش سفال
- هنر اسلامی گرایش شیشه
- هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوب
- هنرهای صناعی گرایش آبگینه
- هنرهای صناعی گرایش سفال
- هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق
- هنرهای صناعی گرایش فلز
- هنرهای صناعی گرایش کاشی
- هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتی
- مدیریت صنعتی
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی
- اقتصاد
- مدیریت امور بانکی
- مدیریت امور گمرکی
- مدیریت بیمه
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی
- زبان و ادبیات عربی
- زبان و ادبیات فارسی
- زبان و ادبیات انگلیسی
- مترجمی زبان انگلیسی
- آموزش زبان انگلیسی
- حقوق
- تربیت معلم قرآن کریم
- آموزش دینی- عربی
- تاریخ
- علوم سیاسی
- آب‌ و هوا شناسی
- ژئومورفولوژی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- جغرافیا
- جغرافیا انسانی گرایش روستایی
- جغرافیا انسانی گرایش شهری
- جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
- جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی
- روزنامه نگاری
- روابط عمومی
- پژوهشگری اجتماعی
- مددکاری اجتماعی
- تعاون و رفاه اجتماعی
- برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
- برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
- علم اطلاعات و دانش شناسی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش خواهران
- تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش برادران
- علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
- علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
- علوم ورزشی گرایش علوم ورزشی
- روانشناسی عمومی
- روانشناسی
- مشاوره و راهنمایی
- مشاوره
- آموزش و پرورش ابتدایی
- آموزش حرفه و فن
- امور تربیتی
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
- علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه
- جامعه شناسی
- گردشگری


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

دانلود : 549
ثبت شده در 27 خرداد 97