سوالات امتحان درس مبانی سازمان و مدیریت کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 92-91


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1218007 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت جهانگردی

1218026 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحـول
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی
- مدیریت دولتی

1218064 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت صنعتی

1218091 : مبانی سازمان و مدیریت
- حسابداری

1218096 : مبانی سازمان و مدیریت
- علم اطلاعات و دانش شناسی

1218097 : مدیریت فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات)
- مدیریت فناوری اطلاعات

1218099 : اصول و مبانی مدیریت
- مهندسی فناوری اطلاعات

1218101 : اصول مدیریت
- علوم کامپیوتر

1218102 : اصول مدیریت و سازماندهی
- مهندسی صنایع

1218118 : مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت بازرگانی

1218182 : اصول سازمان و مدیریت
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی

1221033 : مبانی و اصول سازمان و مدیریت
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی

1222145 : مبانی مدیریت و سازماندهی
- مددکاری اجتماعی

1222187 : مبانی مدیریت و سازماندهی
- برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه

1222310 : اصول سازمان و مدیریت
- روزنامه نگاری
- روابط عمومی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 6